Kriminalistická balistika - Policie České republiky

Jedním z odvětví znalecké činnosti oboru kriminalistika, která provádějí znalci odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, je kriminalistická balistika.
Kriminalistická balistika se zabývá zkoumáním především střelných zbraní, střeliva a okolnostmi provázejícími střelbu, v souvislosti se spácháním trestné činnosti.
Střelná zbraň bývá definována jako předmět uzpůsobený k destrukci cíle střelou, která je uváděna do pohybu uvolněním nahromaděné energie. Střelné zbraně dělíme podle různých kritérií, například podle zdroje výmetné energie rozlišujeme zbraně mechanické, plynové a palné. Mechanickými rozumíme ty, u kterých je střela uváděna do pohybu mechanickou energií, jsou to například luky, praky nebo kuše. U plynových zbraní způsobuje pohyb střely stlačený plyn, jsou to například větrovky nebo vzduchovky. U zbraní palných je střela uváděna do pohybu uvolněnou energií střelného prachu vzniklou hořením, případně pouze zápalkové slože.
Další rozdělení zbraní je možné podle jejich účelu (využití) na lovecké, sportovní a vojenské. Podle způsobu ovládání zbraní je dělíme na krátké zbraně – pistole, revolvery a zbraně dlouhé – pušky, samopaly. A konečně můžeme zbraně rozlišit podle původu na tovární, podomácku vyrobené či dodatečně upravené.
Podomácku vyrobené či dodatečně upravené zbraně představují zvláštní typ zbraní, se kterým se znalci při kriminalisticko technickém zkoumání občas setkávají. V poslední době se jedná o trend přesahující hranice České republiky, kdy specializované firmy provedou znehodnocení zbraně a lidé, kteří si následně tuto zbraň za různými účely a různými způsoby opatří ji upravují zpět do střelbyschopného stavu.
Princip palných zbraní lze zjednodušeně popsat tak, že v okamžiku výstřelu udeří zápalník na zápalku náboje, uvnitř které je umístěna slož citlivá na náraz, čímž dojde k její iniciaci. Vzniklým hořením dojde k nárůstu tlaku uvnitř náboje a vlivem vzniklého tlaku dochází k postupnému urychlení střely v hlavni palné zbraně. Ve střelivu do palných zbraní je v současné době nejčastěji laborován bezdýmý střelný prach.
Balistiku obecně rozdělujeme na balistiku vnitřní, jež zkoumá jevy uvnitř vývrtu hlavně, balistiku přechodovou zabývající se jevy probíhajícími bezprostředně po opuštění střely ústí hlavně, vnější balistiku, což je nauka o pohybu střely mezi ústím hlavně a cílem a nakonec terminální balistiku, která zkoumá jevy probíhající po nárazu střely na cíl.
Znalci odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zkoumají střelné zbraně a jejich součásti, dále střelivo, jeho součásti a provádějí individuální identifikaci zbraní podle vystřelených nábojnic a střel. Určují například vzdálenost střelby a stanoviště střelce, a nebo se zabývají tím, zda se zbraní nebyl spáchán dosud neobjasněný trestný čin. K práci našich znalců patří také výjezdy na místa činu, je – li toho zapotřebí, kde kromě konzultací provádějí například zajišťování balisticky důležitých stop nebo jejich vyhledání za využití speciálních pomůcek a zařízení.
Střelné zbraně zkoumají z hlediska jejich hlavních částí, součástí i doplňků, k jejich práci patří například i popis zbraní, určení druhu zbraně, jejího výrobce, modelu, výrobního čísla a ráže. Je – li na zbrani výrobní číslo odstraněno nebo pozměněno, přichází na řadu spolupráce se znalci z odvětví metalografie.
Pro balistiky jsou v kriminalistice důležité pojmy tzv. individuální identifikace zbraně podle vystřelených nábojnic a střel a tzv. skupinová příslušnost zbraní.
Určováním skupinové příslušnosti zbraní se rozumí typování zbraně podle vystřelených nábojnic a střel. Rozumí se jí určení druhu, značky a modelu použité zbraně. Provádí se v případě, že znalci nemají k dispozici zbraň, se kterou by vystřelené nábojnice či střely porovnali. Toto odborné zkoumání, tedy typování zbraně podle vystřelených nábojnic a střel, je však prováděno v rámci znaleckých ústavů Policie České republiky jen ze strany Kriminalistického ústavu Praha a odbor kriminalistické techniky a expertiz našeho krajského ředitelství není oprávněn jej provádět.
Znalci odvětví balistika našeho krajského ředitelství provádějí individuální identifikaci zbraní, kterou se rozumí zkoumání, zda nábojnice nebo střela zajištěná na místě činu byla vystřelena z předložené zbraně. Prakticky se provádí tak, že znalci porovnávají komplex stop na nábojnicích a střelách zajištěných na místě činu se stopami na nábojnicích a střelách získaných při zkušební střelbě z předložené zbraně. Stopy na nábojnicích a střelách jsou při výstřelu způsobeny na těchto částech náboje mechanickými částmi zbraně. Na střelách vznikají stopy po drážkách a zejména polích hlavně. U nábojnic druhy stop, které vznikají, velmi závisejí na tom, z jaké zbraně bylo vystřeleno. Znalci při své činnosti, zejména při individuální identifikaci zbraní, využívají tzv. komparační mikroskop.
Jednou z nejdůležitějších částí expertizy je provedení zkušební střelby z předložené zbraně. Zkušební střelba se provádí do vatového lapače. Nábojnice a střely získané zkušební střelbou jsou využity v dalším průběhu expertizy, zejména při individuální identifikaci zbraně.
Ke stanovení destrukčních účinků střely při dopadu na cíl se využívá určené velikosti kinetické energie střely, což hraje v kriminalistice významnou roli při stanovení účinku na lidský organismus. Kinetická energie není jediným faktorem ovlivňujícím účinek střelby na lidský organismus. Velký význam má i tvar a konstrukce střely. Naši znalci provádějí určení účinku střely pouze po technické stránce, to znamená stanovení kinetické energie střely nebo popsání konstrukce střely apod. Určení dráhy střely v lidském těle a účinky na lidský organismus probíhá potom vždy ve spolupráci se soudními lékaři.
Při zjišťování, zda se zbraní nebyl spáchán dosud neobjasněný trestný čin, spolupracují znalci našeho krajského ředitelství s policejními znalci Kriminalistického ústavu Praha, kde je vedena Ústřední sbírka balistických stop. Na našem pracovišti se provádí pouze zkušební střelba z předložené zbraně. Nábojnice a střely získané zkušební střelbou se zasílají k porovnání na Kriminalistický ústav Praha. Takového postupu se využívalo i při odevzdávání zbraní při amnestii zbraní, která proběhla v roce 2009.
Znalci odboru kriminalistické techniky a expertiz našeho krajského ředitelství spolupracují při své činnosti rovněž nezřídka s policejními kynology.
Na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje je vedena studijní a pracovní sbírka zbraní, která obsahuje kolem tří tisíc zbraní. Je využívána jak při znalecké činnosti, tak například pro studijní a výukové účely.
Znalci odboru kriminalistické techniky a expertiz našeho krajského ředitelství zpracovali za rok 2009 více než 1 200 odborných zkoumání v oboru kriminalistika, odvětví balistika. Jedná se o značný počet, neboť každému zkoumání, jeho provedení, ale i interpretaci výsledků do znaleckého posudku či odborného vyjádření, je nutné věnovat maximální pozornost. Výjimkou není ani účast znalců na hlavním líčení v řízení před soudem při projednání trestních věcí.

por. Ing. Bc. Martina Zoubková
komisař
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

kpt. Mgr. Jiří Vaněk
vrchní komisař, znalec
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

kpt. Ing. Jan Tolar
vrchní komisař, znalec
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Fotogalerie:

 

Příloha:

Obrázek č. 1: detail zkušební střelby           Obrázek č. 2: komparační mikroskop

Obrázek č. 3: sbírka zbraní na KŘP-P         Obrázek č. 4: sbírka zbraní na KŘP-P

 

 

 

vytisknout stránku


Design by SITMP